Rekrutacja do służby i pracy w PSP

 1. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

Przyjęcia do służby w jednostkach organizacyjnych PSP woj. lubuskiego dokonuje właściwy terytorialnie kierownik jednostki organizacyjnej PSP tj. komendant wojewódzki PSP lub komendant powiatowy (miejski) PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych. Informację o prowadzonych naborach do służby w PSP należy śledzić na stronach internetowych poszczególnych komend. Ogłoszenia te są również umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki oraz przesyłane do wiadomości PUP.

Postępowanie kwalifikacyjne trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia ustalonego jako termin wpływu aplikacji. W uzasadnionych przypadkach  przełożony wyższego szczebla może wyrazić zgodę na ustalenie innego terminu zakończeniapostępowania.

Dokumenty, jakie kandydat powinien złożyć do postępowania kwalifikacyjnego zostaną każdorazowo wymienione w ramach opublikowanego ogłoszenia o naborze.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.). Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Próby wydolnościowe i testy sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w PSP są przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191). Zgodnie z Wytycznymi Komendanta Głównego PSP przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn. Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych.

Test sprawności fizycznej obejmuje również:

 • próbę wysokościową, tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod katem 750,
 • sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sekund.
 • inne sprawdziany mające na celu sprawdzenie pożądanych umiejętności w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki służby na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

Testy sprawności fizycznej, o których mowa w w/w pkt. a, b i c ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

System punktacji gratyfikujący posiadane przez kandydatów do służby kwalifikacje i uprawnienia:

 1. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs podstawowy – 15 pkt.,
 2. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów,
 3. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. technik pożarnictwa – 25 punktów,
 4. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. inżynier pożarnictwa – 30 punktów,
 5. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP – 10 punktów,
 6. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP + RT – 15 punktów,
 7. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP + RT + RW- 20 punktów,
 8. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów,
 9. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.) – 15 punktów,
 10. wykształcenie – wyższe o kierunku przydatnym w PSP na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów,
 11. prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów,
 12. prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów,
 13. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – ustalane każdorazowo podczas naboru w zależności od rodzaju stanowiska lub potrzeb służby – w sumie do 15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji, uprawnienia ratownika WOPR, uprawnienia stermotorzysty itp.) nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie,
 14. dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – 15 punktów.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

 • SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
 • KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP
 • RW- szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Sposób liczenia punktów przedstawia się następująco:

 • za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu
 • do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów
 • kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz 11-13 uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych
 • w kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów
 • maksymalna ilość punktów uzyskanych w pierwszym etapie naboru za udokumentowane wykształcenie i kwalifikacje – do 60 punktów
 • punkty z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem jednostki organizacyjnej) – do 50 punktów
 • test wiedzy składa się z 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne i trwa 25 minut. Pytanie testowe zawiera 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
 • rozmowa kwalifikacyjna daje możliwość zdobycia maksymalnie 30 punktów.

Po zakończeniu każdego etapu postępowania jego wyniki publikuje się na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej i w jej siedzibie. Kandydat bezpośrednio w siedzibie jednostki organizacyjnej PSP może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym wyżej. Na dalsze badania psychologiczne i komisyjne celem przyjęcia do służby w PSP kieruje się kandydatów zgodnie z najwyższą liczbą zdobytych punktów z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych jednostki organizacyjnej PSP, w której kandydat ma pełnić służbę.Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy). Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby przygotowawczej w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP woj. lubuskiego.


II. SŁUŻBA KANDYDACKA.

Drugą z możliwości podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest podjęcie nauki w szkole pożarniczej, w systemie dziennym, w ramach służby kandydackiej, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia (egzamin).

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.
Szczegółowe informacje o sposobie naboru, warunkach jakie musi spełnić kandydat oraz przebiegu kształcenia w poszczególnych Szkołach można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce „Kształcenie”.

III. PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
W strukturach PSP mogą być również zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej „Biuletynem urzędu” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Biuletynem Kancelarii”. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP). Natomiast z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu.Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP woj. lubuskiego.

Informacje z zakładki Praca