Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych korzystających z serwisu internetowego www.straz.zagan.pl

 • Istnieje możliwość poruszania się po serwisie internetowym korzystający wyłącznie z klawiatury za pomocą klawisza Tab.

 • Serwis internetowy kompatybilny jest z najbardziej popularnymi przeglądarkami treści web umożliwiając powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony poprzez wykorzystanie standardowych skrótów klawiaturowych:

przeglądarki Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

przeglądarka Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

 • Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki

  • zmiana kontrastu

  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

 • W serwisie włączona jest opcja FOKUS – domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paweł Grzymała, pawel.grzymala@straz.zagan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 368 13 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – zobacz

Dostępność architektoniczna

Budynek: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu,
ul. Nowogródzka 3.

Do na teren obiektu i do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Nowogródzkiej.

Do wejścia na teren obiektu prowadzi chodnik.

Nad wejściem na teren i do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście na teren obiektu jest zabezpieczone bramką lecz w godzinach pracy urzędu bramka jest otwarta. Od bramki na teren obiektu prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych (pochylnia z barierką). Do wejścia budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych (pochylnia z barierką).

W budynku nie ma windy ponieważ pomieszczenia urzędowe znajdują się na parterze.

Osoby niepełnosprawne proszone są o pozostanie w holu głównym, gdzie nastąpi kontakt z koordynatorem dostępności który pomoże w załatwieniu sprawy urzędowej.

Budynek wyposażony jest w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Na wewnętrznym parkingu przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń urzędowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt: 68 368 13 23 – sekretariat – parter budynku.